Wat doen wij met uw gegevens?
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Ook kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en kunnen camerabeelden worden vastgelegd van de wachtruimte.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als zij een behandelrelatie met u hebben en indien het raadplegen van uw gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden vastgelegd van de wachtruimte van de Huisartsenpost.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De opgenomen telefoongesprekken worden maximaal 2 jaar bewaard. De camerabeelden van de wachtruimte van de Huisartsenpost worden na 7 dagen verwijderd, tenzij er gericht onderzoek plaats vindt.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van deze gegevens?
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wat kunt u doen bij klachten of vragen?
Als u klachten, vragen of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit is de heer P. Schell. Hij is door HuisartsenOZL en al haar bedrijfsonderdelen aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming. De heer Schell is bereikbaar via: info@hozl.nl

Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen.

Deze Privacy Policy kan tussentijds worden aangepast om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken.