Privacyverklaring

1. Algemeen
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op (dit geldt voor de Huisartsenpost). Deze gesprekken worden na 24 maanden verwijderd.
Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte van de Huisartsenpost vastgelegd.  Deze beelden worden na 3 dagen verwijderd, tenzij er gericht onderzoek plaatsvindt.
Indien u bij uw eigen huisarts of apotheek toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van uw gegevens kunnen huisartsen en assistenten op de huisartsenpost op een veilige manier een samenvatting van uw medische gegevens respectievelijk medicatiegegevens opvragen. Meer informatie hierover vindt u op: www.vzvz.nl of kijk hier naar een film over LSP.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
 
Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. 

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en emailadres staan hieronder op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
Dhr. P. Schell is door HuisartsenOZL en al haar bedrijfsonderdelen aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming. Dhr. Schell is bereikbaar via e-mail.