Neem contact op met
Huisartsen OZL
Voorzitter MSH
Ronald Linden
T. 045 - 747 00 20
info@hozl.nl

Medische Staf Huisartsen

De Medisch Staf Huisartsen (MSH) vertegenwoordigt de huisartsen in de regio en geeft in onderling overleg vorm aan een samenhangend, geïntegreerd, medisch beleid binnen de 24x7 uurs huisartsenzorg in de regio oostelijk Zuid-Limburg. Alle aangeslotenen vormen samen de medische staf.

De MSH bereikt haar doelstelling door adviserend op te treden inzake medisch inhoudelijke vraagstellingen vanuit de huisartsenzorg OZL evenals op het gebied van ontwikkelingen in de medische zorg in het algemeen en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd.

Tenslotte is de MSH gesprekspartner voor andere instellingen en instanties inzake medisch inhoudelijke aspecten. Meerwaarde is dat door een goede communicatie en afstemming over medisch inhoudelijke zaken eenduidigheid wordt bevorderd en de individuele medisch inhoudelijke verantwoordelijkheid beter georganiseerd kan worden.

De MSH is de vertegenwoordiging van de huisartsen in de regio en als rechtsopvolger van de Regionale Huisartsen Vereniging (RHV OZL) de belangenbehartiger voor de huisartsen bij de Kring/LHV, andere instellingen en zorgpartners en de regionale huisartsen OZL structuur. De MSH beoogt het goed functioneren en de deskundigheid van de huisartsen te bevorderen en de huisartsen te ondersteunen daar waar nodig.

Teneinde slagvaardig op te kunnen treden wordt gebruik gemaakt van een structuur waarin sprake is van dagelijks bestuur (DB), kernstaf en plenaire staf. Essentieel voor de goede werking van de structuur is adequate communicatie, terugkoppeling en maximale betrokkenheid van de leden MSH. De leden kernstaf en plenaire staf zijn verantwoordelijk voor een vlotte respons op voorgestelde ontwikkelingen. Het dagelijks bestuur hanteert een aanpak die grote lijnen inzichtelijk maakt en treedt dwingender op met betrekking tot tijdige respons.