Geestelijk Gezondheidszorg OZL

Ruim twintig procent van de volwassenen heeft jaarlijks een klacht van psychische, psychosociale of psychosomatische aard en ongeveer driekwart daarvan gaat daarmee naar de huisarts (Nemesis- 2 onderzoek onder huisartsenpraktijken, De Graaf et al, 2010.) De huisarts heeft verschillende opties: zelf helpen door middel van ondersteunende gesprekken, medicatie voorschrijven of verwijzen naar de basis generalistische GGZ of de gespecialiseerde GGZ.
Uiteindelijk wordt circa 87% van de mensen met psychische klachten door de huisarts zelf geholpen (meestal medicatie) en circa 13% wordt verwezen naar de basis generalistische of gespecialiseerde GGZ (Verhaak, 2010).

De praktijkondersteuner GGZ
Sinds 2014 heeft HuisartsenOZL/ GGZ OZL BV praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) in dienst ten behoeve van de huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg. De POH GGZ werkt onder regie van de huisarts, met als doel in een beperkt aantal contacten de problematiek van een patiënt te verhelderen en de huisarts te adviseren over eventuele verdere begeleiding / doorverwijzing. Daarnaast kan de POH GGZ zelf een kortdurende behandel- of begeleidingstaak op zich nemen. GGZ OZL wil mensen met psychische problemen zo veel als mogelijk laagdrempelig hulp bieden in hun eigen vertrouwde omgeving. Wanneer meer zorg nodig is adviseert de POH GGZ in de verwijzing naar de juiste deskundige GGZ zorg.

Diagnostiek en begeleiding
Om de problemen van de patiënt in kaart te kunnen brengen en een goed advies te kunnen geven zal de praktijkondersteuner één of enkele gesprekken met de patiënt over zijn/haar problemen hebben. Daarbij maken POH GGZ daarbij soms gebruik van (digitale) vragenlijsten, een diagnostisch consult van een psycholoog of screener (Telepsy). In principe is de praktijkondersteuner voor iedereen toegankelijk.

Scholing en kwaliteit
HuisartsenOZL verzorgt scholing aan de POH GGZ en huisartsen. De POH GGZ heeft door intervisie, communicatie en werkoverleg de mogelijkheid collega’s te raadplegen. Aandacht voor de GGZ zorg in de praktijk willen we verbeteren, daarom registreren POH GGZ zaken in het HIS (huisartseninformatiesysteem) en in de trajectenmodule GGZ van VIP Calculus.

Inzet van E-health en consultatie
HuisartsenOZL biedt ook de mogelijkheid aan huisartsen en POH GGZ om consultatie aan te vragen bij GGZ professionals. Consultatie vindt telefonisch of per email plaats. Ook kan de patiënt eenmalig op consult komen van de GGZ professional. Deze vorm van consultatie zorgt er voor dat de patiënt de juiste zorg krijgt op de juiste plaats tegen lagere kosten. Ook is consultatie mogelijk tijdens het Multi Disciplinair Overleg op de praktijk. Er zijn rond de 40 organisaties/ professionals waar HuisartsenOZL een contract mee heeft afgesloten voor het bieden van consultatie.
De POH GGZ maken gebruik van E-health. Daarvoor is een contract afgesloten samen met de zorggroepen ZIO en Meditta met Minddistrict. We maken gebruik van meer dan 20 modules waarmee patiënten thuis kunnen werken aan het omgaan met hun psychische klachten.

Samenwerking in de regio
Om de GGZ zorg rond de patiënten in de regio op maat te kunnen aanbieden, is samenwerking nodig met GGZ aanbieders en partners in het sociale domein. HuisartsenOZL heeft daarom een stuurgroep GGZ opgezet. Mondriaan, Lionarons-GGZ, Zuyderland geestelijke gezondheidszorg, MET-GGZ en Psyzorg Zuid Limburg nemen deel aan dit overleg.

De stuurgroep heeft de volgende werkgroepen: GGZ volwassenzorg en jeugd.

Samenwerking met het sociale domein vindt plaats op praktijkniveau (MDO jeugd), wijkniveau (bijeenkomst rond de zorg voor de jeugd) en in de pilot ‘de nieuwe GGZ’ in Hoensbroek.
Het afstemmen van de zorg en het verbeteren van de zorg voor kwetsbare patiënten/ burgers dichtbij huis zal de komende tijd op de agenda staan.