MijnZorg Nieuwsberichten

 • Vruchtbaar bezoek VWS en RIVM aan MijnZorg (23-11-2017)
  Eind 2017 eindigt de formele proeftuinperiode van de negen regionale experimenten voor het vormgeven van duurzame zorg. Een van die proeftuinen is MijnZorg in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid- Limburg. Reden voor een aantal vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS (directie curatieve zorg, directie zorgverzekeringen en directie publieke gezondheid) en RIVM om in november 2017 een werkbezoek te brengen aan de proeftuin en de oogst te bekijken.
 • "Specialisten moeten huisartsen-minded zijn" (23-11-2017)
  Na minister Schippers zet ook het nieuwe kabinet in op verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg om kosten te beheersen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hoe werkt substitutie in de praktijk? Wat levert het op?
  In de proeftuinen MijnZorg en Anders Beter werken huisartsen en specialisten al een tijd samen vanuit een anderhalvelijnscentrum of via anderhalvelijnsproducten. “Belangrijkste voorwaarde voor succes is dat specialisten huisartsen-minded zijn”, aldus Bem Bruls, directeur van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL).
 • "Proactieve samenwerking voorkomt oneigenlijke opnames ouderen" (20-10-2017)
  Zorgbehoevende ouderen wonen langer thuis en verhuizen alleen in het uiterste geval naar een verzorgingshuis. Dat voert de druk op de gezondheidszorg behoorlijk op. Wachtkamers zijn overvol; op piekmomenten raken SEH’s verstopt. In de proeftuin MijnZorg in Oostelijk Zuid-Limburg lukt het specialisten, huisartsen en
  wijkverpleegkundigen de ouderenzorg te verbeteren door intensieve samenwerking. “We streven allemaal hetzelfde doel na: de juiste zorg op de juiste plek.”
 • "Niet elke diabetespatient is hetzelfde" (18-09-2017)
  De huisartsenpraktijk van Jan Palmen in Heerlen is een zogeheten PlusPraktijk. Sinds begin dit jaar werkt de praktijk met een nieuwe vorm van diabeteszorg, die beter is afgestemd op de individuele patiënt. “Wat heeft de patiënt nodig om zichzelf beter te voelen? Die vraag staat centraal.”
 • "Zuid-Limburgse huisartsen en specialisten schrijven met één pen voor" (18-09-2017)
  Om zo doelmatig en goedkoop mogelijk medicatie voor te schrijven zonder in te boeten op kwaliteit, werken huisartsen, specialisten en apothekers in de Zuid-Limburgse Mijnstreek sinds begin 2017 met één regionaal formularium. Dit MIJNstreek formularium is opgezet binnen de proeftuinen Anders Beter en MijnZorg, met als doel het realiseren van betere en betaalbare zorg.
 • Uitbreiding samenwerking wijkverpleegkundige met HAP/SEH (29-05-2017)
  Heerlen - De pilot in Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen, waarbij de Spoedeisende Hulp (SEH), de Huisartsenpost (HAP) en Meander Thuiszorg samenwerken is wegens succes geïntensiveerd. Naast de nachtelijke uren is nu ook bezetting van de wijkverpleegkundige geregeld in de avonduren vanaf 17.00 uur en in de weekenden.
 • Zinnig en zuinig medicatie voorschrijven: uniek initiatief in Zuid-Limburg (10-04-2017)
  Specialisten, huisartsen en (ziekenhuis)apothekers in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek hebben in het kader van de proeftuinen Anders Beter en MijnZorg samengewerkt aan de totstandkoming van het MIJN.streek geneesmiddelenformularium met steun van zorgverzekeraar CZ en patiëntbelangenorganisatie Huis voor de Zorg.
 • Proeftuinen Zuid-Limburg: Werken aan zorginnovatie (19-01-2017)
  13 december 2016 vond ten kantore van CZ in Tilburg de laatste Nieuwe-Zorgbijeenkomst van 2016 plaats: 2017: begin van het morele tijdperk? Het symposium was geheel gewijd aan de proeftuinen Mijn Zorg en Anders Beter in Zuid-Limburg. De proeftuinen zijn een gezamenlijk initiatief van de drie partijen in de zorgdriehoek: patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar, samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van de proeftuinen: werken aan kwalitatief goede zorg en gezondheid én lagere zorgkosten in respectievelijk Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Andere regio’s kunnen leren én profiteren van de lessen in zorginnovatieregio Zuid-Limburg.
 • "Vraagtekens durven zetten bij je eigen werkwijze" (07-12-2016)
  Betere kwaliteit van zorg, verbetering van de algemene gezondheid binnen een specifieke populatie en kostenbesparing. Om de kerndoelen van gezondheidsconcept Triple Aim te realiseren, startten begin 2016 tien PlusPraktijken binnen de proeftuin Mijn Zorg Oostelijk ZuidLimburg. Hoe anders werken deze PlusPraktijken eigenlijk? En wat zijn de resultaten tot nu toe?
   
  Klik hier voor het volledige artikel
   
  (Bron: De Eerstelijns december 2016)
 • Limburgse samenwerking leidt tot substitutie in zorg en geld (07-03-2016)
  In anderhalvelijnscentrum PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen werken huisartsen en medisch specialisten van het Zuyderland ziekenhuis samen om patiënten met onder meer beginnende hartklachten te helpen. Hierdoor wordt geld bespaard én hoeven patiënten minder ver te reizen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat er zorg én financiën één op één van de tweede naar de eerste lijn gaan.
 • Op weg naar de huisartsenpraktijk van de toekomst (04-02-2016)
  In 2016 gaat de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) in veertien huisartsenpraktijken de zorg op een andere manier organiseren. Dit gebeurt op drie niveaus: de inhoud van de zorg, de organisatie van de zorg en de contractering van de zorg.
 • Zuid-Limburgse zorggroep helpt huisarts bij innovatie (19-11-2015)
  Zorgverzekeraars hebben financiële ruimte voor innovatieve projecten van huisartsen. Maar krijg die financiering als individuele huisarts maar eens los. In oostelijk Zuid-Limburg lukt dat wel, met ondersteuning van de zorggroep.
 • Positieve gezondheid in proeftuin MijnZorg (15-11-2015)
  Vijftien zogeheten Pluspraktijken in Zuid-Limburg gaan volgend jaar werken met positieve gezondheid, het nieuwe concept van Machteld Huber. Dat gebeurt gefaseerd; de eerste praktijken starten in januari met de nieuwe aanpak en bij gebleken succes wordt verder opgeschaald. “Deze praktijken, waarbij in totaal honderdduizend patiënten zijn aangesloten, worden een experiment in de proeftuin MijnZorg”, verklaart Esther van Engelshoven, huisarts en algemeen directeur van de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.
 • Transformatie naar "Actief (Lim)burgerschap" (06-10-2015)
  De zorgaanbieders in de regio Limburg waren al goed voorbereid op de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente. Maar om de transformatie te bewerkstelligen die na die decentralisatie nodig is, is het nodig dat ook de burger in positie komt. De coöperatie WeHelpen kan precies het zetje in de rug zijn om die burger zijn rol te
  laten pakken, stellen de provincie Limburg en zorgverzekeraar CZ. De proeftuinen Anders Beter, Mijn Zorg en Blauwe Zorg pakken dit samen op.
 • MijnZorg en AndersBeter: Limburg laat het zien (15-09-2015)
  NIEUWE WEBSITES VAN PROEFTUINEN – MijnZorg, een van de proeftuinen van VWS, heeft sinds kort een nieuwe website. De site brengt niet alleen actueel nieuws, maar werkt ook met een serie video’s waarin deze proeftuin in de Oostelijke Mijnstreek de uitdagingen van de toekomst van de zorg onderzoekt. Het eerste deel van deze serie staat. Het regionale proefproject AndersBeter in de Westelijke Mijnstreek, officieel geen VWS-proeftuin, heeft een vergelijkbare nieuwe website.
 • Nieuwe website MijnZorg-OZL (15-09-2015)

  Met gepaste trots presenteren wij onze geheel nieuwe website van de proeftuin MijnZorg. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over duurzame, integrale zorg, op maat en dichtbij burgers.

 • Pluspraktijken brengen Triple Aim dichterbij (07-07-2015)
  De VWS-proeftuin Mijn Zorg is een samenwerkingsverband in de regio Oostelijk Zuid-Limburg om een integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen die voldoet aan de Triple Aim: betere gezondheid, hogere kwaliteit van zorg, betaalbare zorg. In oktober starten vijf tot acht Pluspraktijken met interventies binnen de vier thema’s gezond, zelf, juiste zorg en kostenbewust (samen Triple Aim).
 • CZ: Cenz publicatie PlusPunt (06-02-2015)

  Iedereen is het erover eens dat je zorg dichtbij huis moet organiseren en dat goed samenwerken belangrijk is. Niet alleen voor de patiënt, maar ook om de stijgende zorgkosten te drukken. Toch is het vaak lastig om te veranderen. Wanneer zorgverleners elkaar beter leren kennen en begrijpen, wordt dat gemakkelijker. In de Limburgse Parkstad-regio wordt dat al in de praktijk gebracht. Mensen met lichte hartklachten kunnen sinds kort terecht in een nieuw medisch centrum waar huisartsen en specialisten nauw samenwerken: PlusPunt in Heerlen.

 • Eerstelijns PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen  (22-12-2014)
  In Heerlen is onlangs het PlusPunt Medisch Centrum (MC) gestart onder regie van de huisarts, waar patiënten terechtkunnen voor cardiologisch onderzoek. Heel patiëntvriendelijk en door de intensieve samenwerking met specialisten krijgen huisartsen meer kennis. Vanaf het nieuwe jaar kunnen patiënten er ook terecht voor andere specialismen.
 • Unieke Samenwerking (27-11-2014)
  Esther van Engelshoven spreekt in deze opname over een unieke samenwerking in de eerste en tweedelijns diagnostiek teneinde met deze laagdrempelige doelmatige innonatie de patienten in oostelijk Zuid-Limburg zo lang mogelijk gezond te houden.
 • Gesloten netwerk rondom patiënt en huisarts (25-11-2014)
  In de proeftuin ‘Mijn Zorg’ onderzoeken zorgverzekeraar CZ, Atrium MC, Huis voor de Zorg en HuisartsenOZL de mogelijkheden om een langdurige verbintenis met elkaar aan te gaan. We zoeken de verbinding tussen al die partijen om samen betere en efficiëntere zorg te leveren.”
 • Introductie van anderhalve lijnszorg (25-11-2014)
  De eerste- en tweedelijnszorg bewegen steeds meer naar elkaar toe, al zijn de bewegingen langzaam. Voorlopers zijn de regio’s Zuid-Limburg en Amsterdam.
 • Huisartsen doen er schepje bovenop (18-11-2014)

  De proeftuin ‘Mijn zorg’ is een pilot gestart waarin veertien huisartspraktijken rond een aantal concrete onderwerpen anders gaan werken. “Dat wil zeggen: ze doen er een schepje bovenop. Met deze koploperspraktijken willen we bijdragen aan een beweging die zich richt op het leveren van patiëntvriendelijke, zinnige en zuinige zorg”, verklaart Yvonne Guldemond, medisch directeur van HuisartsenOZL.

 • Huisartsen en Atrium werken samen (08-10-2014)
  In Nederland wordt op verschillende plaatsen nagedacht over het anders en slimmer organiseren van zorg. Doelstelling is om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verhogen én om te voorkomen dat de kosten voor de zorg verder stijgen. HuisartsenOZL en Atrium MC hebben met steun van het Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ een nieuw zorgconcept ontwikkeld: het PlusPunt Medisch Centrum. Op maandag 6 oktober is het centrum, gelegen aan de Putgraaf in Heerlen, open gegaan.
 • PlusPunt geopend (06-10-2014)
  SUBSTITUTIE – Vandaag opent PlusPunt Medisch Centrum de deuren. Het is een project van de proeftuin ‘Mijn zorg’, waar eerstelijns pluszorg wordt georganiseerd voor tweedelijns specialismen cardiologie, KNO, dermatologie, (kleine) chirurgie en interne geneeskunde. In eerste instantie wordt gestart met cardiologie, waarna bij succes de overige specialismen zullen volgen.
 • Anderhalvelijnszorg in de praktijk (16-01-2014)
  Esther van Engelshoven en Yvonne Guldemond over anderhalvelijnszorg in Parkstad: “Het begint bij het organiseren van de juiste zorg op de juiste plaats”
 • Proeftuin "Mijn Zorg" in OZL (26-11-2013)
  De HOZL, CZ en Huis voor de Zorg namen gezamenlijk het initiatief en vormden vervolgens een coalitie met het Atrium Ziekenhuis.
 • Huisartsen in oude vroedvrouwenschool (07-03-2013)
  De al jaren leegstaande oude vroedvrouwenschool in Kerkrade krijgt, mogelijk al deze zomer, en nieuwe bestemming. Er komt een "eerstelijnsplus-centrum"met twintig bedden, waar huisartsen mensen met laagcomplexe zorg opvangen die "te goed zijn voor het ziekenhuis, maar te slecht om thuis te blijven".http://www.huisartsen-ozl.nl/public/ozl/media/file/LD_Huisartsen%20in%20de%20oude%20school%20vroedvrouwen_130313.pdf
 • Het initiatief "Mijn Zorg" (23-01-2013)
  In het initiatief ‘Mijn zorg’ willen CZ, Atrium MC en Huisartsen OZL de mogelijkheden onderzoeken om een langdurige verbintenis met elkaar aan te gaan.
 • Conferentie Duurzame Zorg (21-11-2012)
  Op 20 november 2012 organiseerden de Limburgse huisartsenorganisaties de conferentie: 'Duurzame Zorg, populatiebekostiging door regionale samenwerking in Kasteel Vaeshartelt in Vaals. De deelnemers aan de conferentie werden hier geinformeerd over deze regionale toekomstplannen.